صفحه اصلی

سازمانی مردم نهادکه بر اساس مسئولیت اجتماعی و بر پایه  آموزه های دینی و ملی شکل گرفته است.هدف این موسسه کمک به خانواده های محترم و آبرومند فقرا،ایتام و معلولین بوده و توانمندسازی زنان سرپرست خانواره از اصلی ترین اهداف ما میباشد.
این موسسه به هیچ ارگان و یا دستگاهی وابسته نبوده و با کمک های مردمی اداره میگردد. سازمانهای موظف دولتی بر عملکرد این موسسه نظارت دارند.

شما هم در کار نیک هدفمند سهیم باشید

حفظ کرامات انسانی

از اولویت های موسسه

مسئولیت اجتماعی

شرکت موثر در بحرانها

توانبخشی معلولین

رسیدگی به ۳۰۰ معلول

توانمندسازی بانوان

کمک به اشتغال پایدار زنان

اعطای مستمری

مستمری دائم به افراد مسن

آنچه در خیریه میگذرد...