مهرخوبان

جمع سپاری طرح مهرخوبان موسسه حریم ولایت

موسسه خیریه خادمان حریم ولایت دیرباز کمپین های متفاوتی را برگزار کرده است و به افراد نیازمند بسیاری کمک نموده این بار با ایجاد سه طرح مهرخوبان اهداء تبلت، ساخت آبخوری و خرید لوازم بهداشتی معلولین آغاز به جمع سپاری نموده است و امیدواریم با حمایت های مالی شما عزیزان بتوانیم طرح های زیر را جامع عمل بپوشانیم. مهم نیت عمل و اثر عمل می باشد گاهی کارها و کمک های بسیار کوچک امید های بسیار بزرگی را رقم میزند. گاهی بزرگ فکر کردن حاصل کوچک عمل کردن در حد وسع می شود مهم بزرگی نیت انسان است که کمک به همنوع از بزرگترین تصمیمات و نیت هاست.