حمایت مالی نیک اندیشان گرامی برای تهیه دو عدد ویلچر
خرید ویلچر معلولین

تهیه دو عدد ویلچر

با ایجاد کمپین 24 ساعته در صفحه اینستاگرام موسسه خیریه حریم ولایت جمعی از نیک اندیشان محترم با کمک های خود بانی تهیه 2 ویلچر برای دو معلول نیازمند تحت پوشش موسسه شدند. با توجه به آمارهای مربوط به معلولین بالای ۹% معلولین سن ۷۵ سال به بالا را دارند همچنین در مجموع، کلیه معلولین که هرکدام دسته معلولیت خاص خود را دارند اعم از معلولیت مادرزادی یا اکتسابی، جمعیت تقریبا ۲% کشور را تشکیل می دهند. حتی کوچکترین نیازها برای معلولین جزء مهمترین نیازها محسوب می شود. نیاز به لوازم بهداشتی برای معلولینی که تحت پوشش موسسه خیریه خادمان حریم ولایت هستند خط اولویت خیریه است که با حمایت های شما عزیزان همت به رفع این نیاز گمارده اییم.

در خیریه چه میگذرد

فرم عضویت