کمک نقدی 28/000/000 میلیون ریالی نیک اندیش گرانمایه
کمک نقدی یک نیک اندیش بزرگوار

حمایت مالی نیک اندیش

در موسسه خادمان حریم ولایت تامین کمک هزینه پیشگیری، درمان ،بهداشت و سلامت، برای خانواده های تحت پوشش یکی از موثر ترین اقدامات است. نیک اندیش گرانمایه با دغدغه انسان دوستانه خود در راستای همین هدف مبلغ 28/000/000 میلیون ریال کمک نمودند. ما در موسسه خیریه خادمان حریم ولایت از این نیک اندیش و تمامی نیک اندیشان گرانمایه صمیمانه تشکر می نمائیم.

در خیریه چه میگذرد

فرم عضویت