همکاری حریم ولایت با یک نیک اندیش جهت تامین ضروریات زندگی مددجویان
کار-نیک-ماه-رمضان-1

تامین ضروریات زندگی

تحولات فکری و نرم افزاری در جوامع سالم شکل می گیرد. انسان ھای مولد، نقش موثری در توسعه دارند. افرادی که دارای ھوش سرشار، روحیه ھای بیدار، استقلال طلب، مقاوم و ھمنوع خواه ھستند فقط در فضای سلامت به دست می آیند و رشد می کنند. حرکت به سوی سلامت روحی و جسمی به عنوان مولفه ی رشد اقتصادی محسوب می شود. از نیک اندیشان گرانمایه که با عمل خداپسندانه و خیرخواھانه در عرصه ی سلامت با گشاده دستی و سخاوتمندی ما را یاری و ھمیاری نموده اند؛ متشکریم

موسسه خیریه حریم ولایت در ماه مبارک رمضان با همیاری نیک اندیشان گرانمایه در راستای ارتقاء سطح کیفی زندگی مددجویان خویش در نظر دارد با تامین ضروریات روزمره این عزیزان، سطح امید به زندگی را در بین مددجویان خود بالابرده و موجبات خوشحالی آنها را فراهم نماید.

در خیریه چه میگذرد

فرم عضویت