خبرها

اهداء سبد حمایتی

اهداء سبد حمایتی

مداومت در حمایت اهداء سبد حمایتی و توزیع بسته غذایی بین خانواده های تحت پوشش موسسه  به صورت مستمر باعث کم شدن دغدغه های خانواده

ادامه مطلب »