خبرها

بسته های حمایتی معیشتی

اهداء سبد حمایتی

مقدمه بسته های حمایتی بسیار کارگشاست. در ایام شیوع ویروس کرونا افرادی که از لحاظ مالی ضربه خورده بودند زندگی را بسیار سخت و طاقت

ادامه مطلب »